Geo-Croatia d.o.o. bavi se stručnim i istraživačkim radom u području arhitekture, graditeljstva i geotehnike u što je uključeno: projektiranje, izrada projekata i elaborata, stručni nadzor, savjetodavne usluge, terenski i laboratorijski istražni radovi, geofizička ispitivanja.

 

 

 

 

 

1. Geotehnički istražni radovi

  - izrada programa za izvođenje istražnih radova
  - terenski geomehanički istražni radovi

  - strukturno bušenje tla i nadzor nad izvođenjem      radova

  - istražni radovi ‘’in situ’’ (schmidt-ov čekić, krilna      sonda,  penetrometar)

  - klasifikacija tla i stijenske mase

  - laboratorijska obrada uzoraka tla

  - projektiranje i sanacija klizišta

  - izrada geotehničkih projekata

  - stručni nadzor u geotehnici

  - izrada geotehničkih elaborata temeljenja

  - projektiranje zaštita građevinskih jama

 

 

 

 

 

 

Naglašavamo da smo u posljednje  22 godine poslovanja izvršili preko 2000 radova uključujući istražne radove u svrhu izgradnje: mostova, cesta, dionica autocesta, dalekovoda, trafostanica, željezničkih pruga, proizvodnih hala, turističkih naselja, škola, sportskih dvorana, robnih centara, stambenih i višestambenih objekata, sanacija klizišta i drugih radova. Izvršili smo geotehničke i geofizičke radove te izradu elaborata i projekta temeljenja u cilju u izgradnju vjetroelektrana, priključnih dalekovoda i trafostanica za potrebe izgradnje vjetroparkova u Hrvatskoj.

 

 

 

3. Geofizička ispitivanja

 - georadarsko profiliranje tla i stijenske mase      koristeći Ground penetrating radar 50 Mhz  i       500 Mhz proizvođača Mala Geoscience)

  - geoelektrično sondiranje i profiliranje tla

  - profiliranje tla seizmičkom refrakcijom

   - programska obrada terenskih podataka

  - izrada elaborata o izvedenim radovima

 

 

 

2. Izrada projektne dokumentacije:

- arhitektonsko projektiranje

- izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata

- izrada elaborata

- legalizacija građevina

- energetsko certificiranje građevina

- nadzor u građevinarstvu